പ്രിയ SMA Members,
സ്വിസ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ 2022 (10th September 2022) ലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയോടു അനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റേജ് കലാപരിപാടികളിലേക്ക് എല്ലാ കുടുംബാഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു.

അതോടൊപ്പം ഓണാഘോഷ സ്റ്റേജ് കലാ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ആഗഹിക്കുന്നവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്മറ്റി മേമ്പേഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു :


SMA കമ്മിറ്റി :
1.Roy Cyric:
    Tel :0762485479.
2. Somichan Kizhakkeveetil:
     Tel:0772049379.
3.Thomas Mathew:
     Tel:0763491278.
4.Saji Kureekatil:
    Tel: 0765614555.
5.Jobin Poothullil.
   Tel: 0792182874.
6. Babu Kashankattil
    Tel:0786621265
7: varghese Thiruthanathil.
    Tel:0787355617
8: Boban Thomas
     Tel:0766823748.
9: Jose Thalathara
     Tel:0787678276.
10: George Vadakumcheril.
       Tel:0788561196.